OBS: Du er nu offline

Enig forligskreds vil ændre lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb

Beskæftigelsesministeriet skriver i går d. 6/2/2018 nedenstående pressemeddelelse på deres hjemmeside: Mennesker skal ikke sendes i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles. Derfor skal reglerne på området præciseres. Det er forligskredsen enige om på baggrund af en fremrykket delevaluering.
bb2Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har drøftet en fremrykket delevaluering om reglerne for, hvornår borgere kan få tilkendt en førtidspension. Delevalueringen peger på, at det ikke er tilstrækkeligt klart i lovgivningen, hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension, uden at de først har været i ressourceforløb. Det har betydet, at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb, selv om de kunne have fået en førtidspension.

Forligskredsen er derfor enige om at præcisere reglerne, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Samtidig vil forligskredsen sikre, at tilkendelse af førtidspension bliver mere ensartet på tværs af kommuner.

Lovforslaget, der fremsættes i marts, skal skabe klarhed om to ting:
•Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
•Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension. Det forventes imidlertid, at der vil ske en praksisændring i de kommuner, som har fortolket reglerne meget stramt – med det resultat at der er borgere, som vil få en førtidspension på et tidligere tidspunkt.

Det samlede reformområde er også ved at blive evalueret, og på baggrund af evalueringen vil forligskredsen drøfte, om der er behov for yderligere justeringer af reformområdet, der blandt andet omfatter ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Vi har med delevalueringen fået bekræftet, at der er kommuner, der fortolker og forvalter reglerne om førtidspension strammere end andre. Mennesker er derfor blevet sendt i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i. Det skal vi selvfølgelig have rettet op på med det samme. Jeg er derfor glad for, at jeg har fået forligskredsens opbakning til, at jeg snarligt kan fremsætte et lovforslag i Folketinget, der præciserer reglerne på området. Kammeradvokaten har været inddraget i arbejdet med at gennemgå lovteksten og har været med til at kvalificere det kommende lovforslag.”

”Mennesker skal på ingen måde igennem alle mulige tænkelige indsatser, hvis man på forhånd kan se, at det ikke giver mening. Men vi må aldrig opgive mennesker, der har en realistisk mulighed for på sigt at blive en del af arbejdsmarkedet, og derfor skal de have den bedst mulige hjælp og støtte gennem ressourceforløb. Og det har mit klare fokus.”

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, siger:

”Det er god dag for meget syge borgere i hele landet. De får nu klarhed over, hvornår de kan få førtidspension og sikkerhed for, at de ikke skal igennem et ressourceforløb, hvis deres arbejdsevne ikke kan udvikles. Vi bringer nu loven i overensstemmelse med intentionerne i reformen med hensyn til, hvornår en udsat borger skal have henholdsvis førtidspension og ressourceforløb. Det er et fint første skridt på vejen til at bringe hele førtidspensionsreformen i overensstemmelse med intentionerne bag reformen. Næste skridt tager vi, når den store evaluering af reformen er klar.”

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

”Jeg er rigtig glad for, at der er opbakning til at præcisere lovgivningen i forhold til førtidspension. For vi skal selvfølgelig sikre, at kommunerne rækker den rigtige hånd frem til de mennesker, der står på arbejdsmarkedets yderste kant.”

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, siger:

”Jeg er glad for, at det endelig bliver helt klart, at mennesker der er syge og har brug for en førtidspension, også kan få en førtidspension. Det skal de kunne. Ressourceforløb er til de mennesker, der har mulighed for at udvikle deres arbejdsevne, hvis de får den rette hjælp. Det er ikke og har aldrig været meningen, at syge mennesker, der ikke har mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet skal sendes rundt i ressourceforløb. Det skal slutte nu.”

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

”Tilretningen af loven er et vigtigt skridt på vej mod en mere fair behandling af borgerne. Der er brug for, at vi skærer det ud i pap for kommunerne, så borgere ikke bliver behandlet vidt forskelligt, alt efter hvilken kommune de tilfældigvis bor i. Borgernes retsstilling styrkes med dette tiltag. Nu smøger vi ærmerne op og går i gang med den store evaluering.”